Avís legal

1. Informació per a l’usuari

1.1 Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, les imatges, els sons, les bases de dades, els codis i qualsevol altre material, són propietat d’Anna Roig Chertó o dels tercers que n’hagin autoritzat l’ús. Tot aquest material està a l’empara de la legislació de protecció de la propietat intel·lectual. Els seus titulars es reserven les accions legalment oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts.

1.2 Anna Roig Chertó es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, la configuració i els continguts de la web, com també l’oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-la. L’ús d’aquesta web implica l’acceptació plena i sense reserves dels termes i les condicions continguts en aquest avís legal.

1.3 Anna Roig Chertó dóna estricte compliment a la normativa vigent en cada moment sobre protecció de dades de caràcter personal i adoptarà les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l’usuari, tot preservant-ne la privacitat i confidencialitat. Les comunicacions que faci l’usuari de la web que continguin dades de caràcter personal es faran mitjançant un sistema de comunicació “entorn segur”, establert amb l’objectiu de garantir, en la mesura del possible, la confidencialitat de la informació i la privacitat dels usuaris.

1.4 Anna Roig Chertó adopta les mesures i els mecanismes necessaris per garantir la seguretat de les comunicacions que es produeixin mitjançant la web, segons l’estat de la tecnologia. S’informa els usuaris de la web que les seves dades personals no seran controlades per galetes (cookies).

2. Obligacions/prohibicions per a l’usuari

2.1 Queda totalment prohibit distribuir, copiar, modificar o trametre tant el contingut com el codi de les pàgines, llevat que es compti amb l’autorització expressa i per escrit d’ Anna Roig Chertó. La informació que es facilita en aquesta pàgina no pot ser objecte per part dels usuaris de venda o cessió, sota cap concepte, incloent-hi la gratuïta.

2.2 El domini www.masdelserranet.com està legalment registrat. Queda totalment prohibit qualsevol l’ús o reproducció d’aquesta sense l’autorització prèvia i per escrit d’Anna Roig Chertó.

3. Clàusules d’exoneració de responsabilitats per a l’Anna Roig Chertó

3.1 La informació administrativa facilitada a través d’aquesta web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials, l’edició dels quals és l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut.

3.2 L’Anna Roig Chertó no garanteix que la web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a l’Anna Roig Chertó, de retards o bloqueigs en l’ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, com també de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del seu control.

3.3 Anna Roig Chertó no serà responsable de l’ús per part de tercers de la informació continguda a la web, si bé caldrà atenir-se a les prescripcions i els advertiments que s’estableixin per a determinats documents i aplicacions. Tampoc no serà responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços o que provingui de fonts alienes.

3.4 Anna Roig Chertó no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament de la web i dels seus serveis. Quan sigui raonablement possible, s’advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament de la web i dels serveis.

3.5 Els possibles conflictes relatius a aquesta web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol i de la comunitat autònoma de Catalunya, i els jutjats de Barcelona en seran els únics competents. Tota persona usuària de la web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.